Chờ Atanda tự cập nhật bài viết, muốn chữ đều nhau không bị lên xuống thì ảnh đại diện phải cùng kích cỡ, tốt nhất nên thông nhất kích cỡ cho mọi bài viết về 1 dạng chuẩn.

G

G